مجموعه  AZMOONPTE و گروه آموزشی PTE Shortcut میزبان شما برای شرکت در آزمون های آزمایشی پیرسون هستند.
کلیه آزمون ها در سنتر تخصصی با فضای آکوستیک و حضور دائم استاد برگزار می گردد و کارنامه آزمون شما توسط استاد حاضر تحلیل می شود .
برای ثبت نام و شرکت در آزمون فرم زیر را تکمیل نمایید .

تاریخ آزمونساعت آزمون محل برگزاریوضعیت ثبت نام-
12 آذر 139815:00خیابان ولی عصربرگزار شد
19 آذر 139815:00خیابان ولی عصربرگزار شد
3 دی 139815:00خیابان ولی عصربرگزار شد
10 دی 139815:00خیابان ولی عصربرگزار شد
13 دی 139810:00خیابان ولی عصربرگزار شد
17 دی 139811:00خیابان ولی عصربرگزار شد
17 دی 139815:00خیابان ولی عصربرگزار شد
25 دی 139815:00خیابان ولی عصربرگزار شد
26 دی 139811:00خیابان ولی عصربرگزار شد
1 بهمن 139811:00خیابان ولی عصربرگزار شد
1 بهمن 139815:00خیابان ولی عصربرگزار شد
10 بهمن 139810:00خیابان ولی عصربرگزار شد
10 بهمن 139813:00خیابان ولی عصربرگزار شد
12 بهمن 139811:00خیابان ولی عصربرگزار شد
12 بهمن 139815:00خیابان ولی عصربرگزار شد
15 بهمن 139811:00خیابان ولی عصربرگزار شد
15 بهمن 139815:00خیابان ولی عصربرگزار شد
17 بهمن 139813:00خیابان ولی عصربرگزار شد
22 بهمن 139811:00خیابان ولی عصربرگزار شد
24 بهمن 13989:15خیابان ولی عصربرگزار شد
24 بهمن 139813:00خیابان ولی عصربرگزار شد
29 بهمن 139811:00خیابان ولی عصربرگزار شد
29 بهمن 139815:00خیابان ولی عصربرگزار شد
30 بهمن 139811:00خیابان ولی عصربرگزار شد
30 بهمن 139815:00خیابان ولی عصربرگزار شد
1 اسفند 13989:15خیابان ولی عصربرگزار شد
1 اسفند 139813:15خیابان ولی عصربرگزار شد
6 اسفند 139811:00خیابان ولی عصربرگزار شد
6 اسفند 139815:00خیابان ولی عصربرگزار شد
8 اسفند 13989:15خیابان ولی عصربرگزار شد
8 اسفند 139813:00خیابان ولی عصربرگزار شد
13 اسفند 139811:00خیابان ولی عصربرگزار شد
13 اسفند 139815:00خیابان ولی عصربرگزار شد
15 اسفند 13989:15خیابان ولی عصربرگزار شد
15 اسفند 139813:00خیابان ولی عصربرگزار شد
20 اسفند 139811:00خیابان ولی عصرتکمیل ظرفیت
20 اسفند 139815:00خیابان ولی عصرتکمیل ظرفیت
22 اسفند 13989:15خیابان ولی عصرتکمیل ظرفیت
22 اسفند 139813:00خیابان ولی عصرتکمیل ظرفیت